Activity

 • Klitgaard Bugge posted an update 6 days, 11 hours ago

  اجزای سیستم مدیریت هوشمند ساختمان عبارتند از

  حسگر ها (Sensors)

  سنجش پارامتر های محیطی و ارسال آن ها به پردازش گر توسط حسگر ها یا سنسور ها صورت می گیرد. نمونه هایی از این اطلاعات شامل درجه حرارت، رطوبت و فشار است. میزان نور در محیط، درصد گاز های موجود در فضا، حضور یا عدم حضور افراد در سالن و …

  انواع حسگر ها در سیستم هوشمند سازی ساختمان عبارتند از

  حسگر های امنیتی و مراقبتی

  حسگر های اعلام آتش سوزی

  حسگر های کنترل تردد

  حسگر های حرکتی

  حسگر های نور

  حسگر های باد

  حسگر های رطوبت

  حسگر های نشتی گاز و آب

  کنترل کننده ها (Controllers)

  به طور کلی وظیفه کنترل کننده ها دریافت دیتاهای مربوطه از حسگر ها است. و صدور فرامین لازم با توجه به طراحی و نرم افزار داخلی آن ها است.

  سه نوع کنترل کننده در سیستم هوشمند سازی ساختمان وجود دارد که عبارتند از

  کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی (PLC). Programmable Logic Controllers

  کنترل کننده های سیستم / شبکه. System/Network Controllers

  کنترل کننده های ترمینال.

  ساختمان هوشمند چیست

  کنترل کننده های ترمینال برای کنترل روشنایی، فن کویل، پمپ های حرارتی و … مناسب هستند.

Skip to toolbar